• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Bộ máy tổ chức

1. Năng lực nhân sự:

Tổng số lao động: 2.491 người, trong đó:

        - Trình độ Đại học & Trên đại học: 1.093 người, chiếm 44%;

        - Trình độ Cao đẳng: 126 người, chiếm 5%;

        - Trình độ Trung cấp & Công nhân: 1.272 người, chiếm 51%.

2. Trích ngang Ban Lãnh đạo Tổng công ty

- Ông Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.

- Ông Nguyễn Văn Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Ông Đỗ Tiến Lợi – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Ông Trần Vũ Quang – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Ông Đàm Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Ông Đỗ Đức Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Bà Trần Thị Thủy – Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty.

- Bà Định Thị Quỳnh Lan – Kế toán trưởng Tổng công ty.

 

3. Sơ đồ tổ chức bộ máy Tổng công ty