udic

sloganvi

English (United Kingdom)
Chủ nhật  -  

Phòng Tài chính - kế toán

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán:
Phòng Tài chính - kế toán Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực hạch toán kế toán thống kê, bảo đảm các nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

 

 

Phòng Tài chính - kế toán Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có những nhiệm vụ cụ thể sau:

 

1- Tổ chức, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty Mẹ và các Công ty thành viên theo chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, theo Điều  lệ tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

 

2- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, năm năm và dài hạn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, trình  Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phê duyệt.

 

3- Đề xuất các phương án sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn nhà nước giao, các loại vốn khác, các quỹ do Tổng Công ty quản lý để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

 

4- Làm các thủ tục huy động các nguồn vốn, vay tín dụng, vay ngân hàng, các tổ chức tài chính khác… Chuẩn bị đầy đủ vốn đầu tư theo kế hoạch, tiến độ đầu tư cho các dự án, công trình của Tổng Công ty.

 

5- Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, định kỳ theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Tổng Công ty. Tổng hợp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng Công ty.

 

6- Nộp thuế và các khoản phải đóng góp khác theo quy định của pháp luật và của Tổng Công ty.

 

7- Tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính thích hợp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ và các Công ty trực thuộc.

 

8- Đề xuất phương án nhượng bán, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý tài sản của Tổng Công ty.

 

9- Mở sổ sách kế toán, thực hiện luật kế toán theo quy định của nhà nước. Thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty Mẹ và kiểm toán nhà nước theo định kỳ.

 

10- Thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Đề xuất trích lập các quỹ trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định.

 

11- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế của Tổng Công ty và các công nợ. Đề xuất phương án thu hồi và xử lý những khoản nợ tồn đọng, dây dưa, khó đòi.

 

12- Phối hợp với các phòng ban chức năng khác của Tổng Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá sản phẩm trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phê duyệt.

 

13- Tổ chức kiểm kê tài sản Tổng Công ty sau khi kết thúc năm kế hoạch, phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ sách kế toán.

 

14- Tổ chức kiểm kê đánh giá lại tài sản của Tổng Công ty theo quy định của nhà nước và trong trường hợp cần thiết.

 

15- Thường xuyên kiểm tra công tác tài chính, kế toán, kliểm tra việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, kiểm tra việc chấp hành quy chế tài chính của Tổng Công ty và các Công ty thành viên.

 

16- Chủ trì công tác kiểm toán nội bộ trong toàn Tổng Công ty; kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của các Công ty thành viên.

 

17- Thực hiện sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

 

18- Soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

 

19- Lưu giữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng.

 

Đăng nhậpemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

Tin mới nhất

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn