udic

sloganvi

English (United Kingdom)
Thứ sáu  -  

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:


Phòng Kỹ thuật công nghệ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoa học kỹ thuật – công nghệ, công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ và công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão trong toàn Tổng Công ty.

 

 

Phòng Kỹ thuật công nghệ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có những nhiệm vụ cụ thể sau:

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật công nghệ:

 

Phòng Kỹ thuật công nghệ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoa học kỹ thuật – công nghệ, công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ và công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão trong toàn Tổng Công ty.

 

Phòng Kỹ thuật công nghệ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có những nhiệm vụ cụ thể sau:

 

1- Quản lý khoa học, công nghệ:
-    Căn cứ phương hướng phát triển khoa học, kỹ thuật của ngành xây dựng, tiến bộ kỹ thuật công nghệ thực tiễn và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ứng dụng các đề tài, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng trình Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định.
-    Là đầu mối tập hợp những đề tài nghiên cứu khoa học, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Tổng Công ty.
-    Tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Tổng Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định.
-    Đề xuất và quản lý việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng trong họat động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
-    Xây dựng chương trình, kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm và dài hạn của Tổng Công ty, tổ chức quản lý họat động khoa học kỹ thuật và công nghệ thống nhất trong Tổng Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định.
-    Lập và triển khai các dự án đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ của Công ty Mẹ, theo dõi, quản lý các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ của các Công ty thành viên.
-    Tổ chức và hướng dẫn các Công ty thành viên, văn phòng Tổng Công ty tham gia các hội chợ, triển lãm khoa học kỹ thuật theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
2- Quản lý an toàn lao động:
    Quản lý công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão.
-    Lập kế hoạch an toàn và bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện về công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ cho Tổng Công ty và các đơn vị thành viên định kỳ theo quy định của Bộ Luật lao động, nghị định của Chính phủ về an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ.
-    Đề xuất lực lượng phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và ứng trực trong trường hợp xảy ra của Tổng Công ty.
-    Tham gia Hội đồng thanh tra, kiểm tra công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,  phòng chống lụt bão của Tổng Công ty và các Công ty thành viên.

 3- Quản lý thiết bị xe máy thi công của Côngt ty Mẹ- Đầu tư thiết bị xe máy mới:
-    Quản lý, điều động và giám sát hoạt động của các thiết bị xe máy.
-    Theo dõi kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị xe máy. Xây dựng định mức sử dụng nhiên liệu, phụ tùng vật tư, đơn giá tiền lương cho các thiết bị xe máy.
-    Xử lý các văn bản có liên quan đến thiết bị xe máy thi công của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và báo cáo Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định.
-    Tham gia xử lý tai nạn, hỏng hóc xe máy thi công của Công ty Mẹ.
-    Tổng hợp tình hình về thiết bị, xe máy thi công của toàn Tổng Công ty  trình Tổng Giám đốc Tổng Công ty theo quy định. Tham gia công tác kiểm kê tài sản và đề xuất phương án thanh lý tài sản theo các quy định của Nhà nước.
4- Quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2000:
-    Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
-    Tổng hợp ý kiến, cải tiến hiệu chỉnh bộ quy trình ISO 9001:2008 cho phù hợp thực tiễn sản xuất kinh doanh từng giai đoạn của Tổng Công ty.
-    Triển khai đánh giá định kỳ việc áp dụng ISO 9001:2008 các đơn vị của Tổng Công ty.
5- Các nhiệm vụ khác:
-    Giám sát công tác quản lý nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, quản lý, lưu giữ hồ sơ nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng.
-    Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện quảng bá thương hiệu UDIC trên thị trường.
-    Tổ chức duyệt biện pháp thiết kế tổ chức thi công. Chủ trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp thiết kế tổ chức thi công, biện pháp AT-VSLĐ các công trình của Công ty Mẹ.
-    Cung cấp thông tin và tư vấn về áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới, sử dụng các loại vật tư có tính năng kỹ thuật và chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam cho các đơn vị trong Tổng Công ty.
-    Quản lý hộp thư điện tử, mạng Internet của Văn phòng Tổng Công ty.
-    Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Xây dựng quy chế, quy định về bảo vệ môi trường của Công ty Mẹ.

 

 

 

Đăng nhậpemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

Tin mới nhất

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn