udic

sloganvi

English (United Kingdom)
Thứ tư  -  

Phòng Tổ chức quản trị hành chính

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Quản trị - Hành chính:


Phòng Tổ chức Quản trị Hành Chính Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực sắp xếp, cải tiến tổ chức, quản lý bồi dưỡng và quy hoạch các bộ, thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước đối với người lao động, quản lý hành chính và văn phòng Tổng Công ty đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Tổng Công ty.

 

 

Phòng Tổ chức quản trị hành chính - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có những nhiệm vụ cụ thể sau:

 

1- Nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến tổ chức quản lý, sắp xếp cán bộ cho phù hợp với tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tiến hành làm các thủ tục về thành lập, sát nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp các đơn vị trực thuộc theo pháp luật quy định.

Xây dựng phương án về quy hoạch đội ngũ cán bộ, lực lượng công nhân kỹ thuật của Tổng Công ty và Công ty Mẹ, đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

 

2- Nghiên cứu, soạn thảo các nội quy, quy chế về tổ chức lao động trong nội bộ Tổng Công ty:

- Lập kế hoạch, chương trình đào tạo hàng năm và phối hợp với các phòng ban tổ chức thực hiện.

- Giải quyết các thủ tục chế độ chính sách khi cử người đi học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức.

- Giải quyết các thủ tục về việc hợp đồng lao động, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc đối với cán bộ công nhân viên chức Tổng Công ty.

 

3- Xây dựng các định mức đơn giá về lao động. Lập và quản lý quỹ lương, các quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo các quy định của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ. Tổng hợp báo cáo quỹ lương toàn Tổng Công ty.

 

4- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Luật Lao động. Theo dõi, giải quyết các chế độ, chính sách về bảo  hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn lao động, hưu trí, nghỉ mất sức, các chế độ chính sách khác có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ cho CBCNV Tổng Công ty.

 

5- Là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Tổng Công ty, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Là thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Tổng Công ty và có trách nhiệm đôn đốc, tiếp nhận thông tin, báo cáo của các đơn vị, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty. Theo dõi, nhận xét CBCNV Công ty Mẹ để đề xuất việc xét nâng lương, thi nâng bậc hàng năm.

 

6- Xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Tổng Công ty, theo dõi, xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo, thường trực trong công tác tiếp công dân, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng nhà nước đến thanh tra, kiểm tra Tổng Công ty những lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

 

7- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện tốt các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương…theo quy định của pháp luật, quy chế và Điều lệ của Tổng Công ty.

 

8- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, mua bảo hiểm y tế cho CBCNV Tổng Công ty. Theo dõi công tác dân quân tự vệ của Tổng Công ty.

 

9- Quản lý con dấu của Tổng Công ty theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ Công an.

- Đóng dấu, vào sổ văn bản đến và đi, lưu trữ theo quy định.

- Chuyển phát văn bản của Tổng Công ty đến nơi nhận. Tiếp nhận và chuyển các văn bản đến cho Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc. Chuyển các văn bản đến các phòng ban chức năng để xử lý theo yêu cẩu của lãnh đạo Tổng Công ty.

 

10- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Công ty Mẹ. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản, các trang thiết bị làm việc của Văn phòng Tổng Công ty định kỳ hàng năm theo quy định.

 

11- Quản lý và điều phối xe ô tô con phục vụ cán bộ Tổng Công ty đi công tác. Chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức khánh tiết các ngày lễ, đại hội, hội nghị, cuộc họp, khởi công, khánh thành công trình của Tổng Công ty. Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ.

 

12- Thường trực, bảo vệ cơ quan, cơ sở vật chất, kho tàng, văn phòng Tổng Công ty. Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đảm bảo hệ thống điện thoại, liên lạc, cấp điện, cấp nước phục vụ văn phòng Tổng Công ty.

 

13- Lập các báo cáo thống kê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng theo định kỳ tháng, quý, năm gửi các cơ quan cấp trên theo yêu cầu.

 

14- Soạn thảo các văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

 

15- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng. Quản lý hồ sơ cán bộ, CNVC đang công tác tại Tổng Công ty theo quy định.

 

Đăng nhậpemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

Tin mới nhất

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Khối phòng ban Phòng Tổ chức quản trị hành chính

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn