logomauUDIC English

sloganen

Tiếng Việt (Vietnamese)
Friday  -  

Khối phòng ban

Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

E-mail Print PDF

Dữ liệu đang được cập nhật cho Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

 

Phòng Tổ chức quản trị hành chính

E-mail Print PDF

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Quản trị - Hành chính:


Phòng Tổ chức Quản trị Hành Chính Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực sắp xếp, cải tiến tổ chức, quản lý bồi dưỡng và quy hoạch các bộ, thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước đối với người lao động, quản lý hành chính và văn phòng Tổng Công ty đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Tổng Công ty.

Read more...
 

Ban Quản lý dự án I I

E-mail Print PDF

Đang cập nhật thông tin

 

Ban Quản lý dự án I

E-mail Print PDF

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án:


Ban quản lý dự án thuộc Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng do Công ty Mẹ làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Giám đốc Tổng Công ty về nhiệm vụ, quyền hạn những dự án được giao như sau:

Read more...
 

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

E-mail Print PDF

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:


Phòng Kỹ thuật công nghệ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoa học kỹ thuật – công nghệ, công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ và công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão trong toàn Tổng Công ty.

 

Read more...
 

Phòng Tài chính - kế toán

E-mail Print PDF

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán:
Phòng Tài chính - kế toán Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực hạch toán kế toán thống kê, bảo đảm các nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

 

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Loginemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ About us Organizational structure Departments block

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

 • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
 • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
 • Fax: (84-4) 3773 1544
 • Website: www.udic.com.vn