• icon-fb
 • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Năng lực nhân sự

1. Năng lực nhân sự:

Tổng số lao động: 2.491 người, trong đó:

- Trình độ Đại học & Trên đại học: 1.093 người, chiếm 44%;

- Trình độ Cao đẳng: 126 người, chiếm 5%;

- Trình độ Trung cấp & Công nhân: 1.272 người, chiếm 51%.
2. Trích ngang Ban Lãnh đạo Tổng công ty

 1. Ông Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.
 2. Ông Nguyễn Văn Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 3. Ông Đỗ Tiến Lợi – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 4. Ông Trần Vũ Quang – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 5. Ông Đàm Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 6. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 7. Bà Định Thị Quỳnh Lan – Kế toán trưởng Tổng công ty.
 8. Bà Trần Thị Thủy – Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty.

Như vậy:

HĐTV bao gồm: 

 1. Ông Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.
 2. Ông Nguyễn Văn Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 3. Ông Đỗ Tiến Lợi – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 4. Ông Trần Vũ Quang – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 5. Ông Đàm Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

 

Ban điều hành bao gồm:

 1. Ông Nguyễn Văn Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 2. Ông Đỗ Tiến Lợi – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 3. Ông Trần Vũ Quang – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 4. Ông Đàm Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 5. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 6. Bà Đinh Thị Quỳnh Lan – Kế toán trưởng Tổng công ty.
 7. Bà Trần Thị Thủy – Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty.