• icon-fb
  • #
Thứ năm - Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Xí nghiệp xây dựng số 2

B. Sự hình thành và phát triển:

Được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ - TCHC, ngày 28/7/2003 của Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị - UDIC)
         Xí nghiệp xây dựng số 2 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty, có con dấu, tài khoản chi riêng, thực hiện các nhiệm vụ thi công, xây lắp do Tổng công ty giao.
         Dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty, Lãnh đạo Xí nghiệp Xây dựng số 2 đã có những định hướng đúng đắn cùng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, phát huy truyền thống vốn có của Xí nghiệp trong sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp đã vượt qua những khó khăn vất vả để không ngừng vươn lên đạt những thành tích to lớn trong những năm gần đây.

Một số chỉ tiêu chính đã đạt được:

TT

Năm

Giá trị SL thực hiện (Triệu đồng)

Số lượng CBCNV (Người)

1

2015

181,6

61

2

2016

210,9

61

3

2017

224,6

62

4

2018

183,7

56

5

2019

180

51

 

C. Cơ cấu tổ chức:

1. Ban giám đốc:

- 1 Giám đốc: Phụ trách chung công tác thi công, trực tiếp quản lý công tác tài chính.

- 2 Phó Giám đốc: Quản lý thiết bị, vật tư, ATVSLĐ, kỹ - mỹ thuật và tiến độ thi công xây lắp theo nhiệm vụ được giao.

2. Ban Tổ chức quản trị hành chính:

Ban TCQTHC có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc trong lĩnh vực sắp xếp, cải tiến tổ chức, quản lý bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động, quản lý hành chính, quản lý thiết bị xe - máy móc và văn phòng xí nghiệp đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của xí nghiệp cụ thể như:

+ Quản lý tài sản, thiết bị xe - máy, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ...

+ Thực hiện công tác quản lý chất lượng, hệ thống ISO của Ban phụ trách theo nhiệm vụ được giao.

+ Giám sát công tác ATLĐ tại các công trường

+ Nghiên cứu, soạn thảo các nội quy, quy chế, quyết định về tổ chức lao động trong nội bộ Xí nghiệp.

+ Quản lý nhân sự: Lập kế hoạch, chương trình đào tạo, tuyển dụng hàng năm.

+ Kiểm tra và quản lý hồ sơ lao động.

+ Kết hợp với các ban của Xí nghiệp trong việc xây dựng các định mức, đơn giá tiền lương, quy chế tiền lương - tiền thưởng. Lập, quản lý và tổng hợp báo cáo quỹ lương cho lãnh đạo Xí nghiệp và Tổng công ty.

+ Lập bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng theo quy định.

+ Phối hợp Ban Tài chính kế toán trong việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán quỹ tiền lương.

+ Kết hợp tổng công ty trong việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV ký hợp đồng với tổng công ty; Theo dõi, giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, tai nạn lao động, hưu trí, nghỉ mất sức, các chế độ chính sách khác có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CBCNV Xí nghiệp.

+ Lưu trữ các văn bản đến và đi theo quy định.

3. Ban Tài chính kế toán:

Ban tài chính kế toán có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc trong lĩnh vực hạch toán kế toán, thống kê, bảo đảm nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp như :

+ Lập sổ sách kế toán, thực hiện luật kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng công ty;

+ Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, định kỳ theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Tổng công ty. Tổng hợp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo yêu cầu của Ban giám đốc.

+ Quản lý công tác thu, chi theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

+ Lập kế hoạch tài chính hàng quý, năm và kế hoạch dài hạn.

         + Quản lý và hướng dẫn các Đội sản xuất, các Ban hoặc bộ phận khác trong Xí nghiệp tập hợp và lập các chứng từ liên quan đến chuyên môn, các bảng thanh toán lương, thanh toán chi phí phục vụ sản xuất... theo hồ sơ thanh toán, quyết toán của công trình.

+ Quản lý con dấu của xí nghiệp theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ công an.

+ Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

4. Ban kế hoạch kỹ thuật:

Ban Kế hoạch kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật, chất lượng các công trình, trực tiếp tham gia điều hành, triển khai, kiểm tra chất lượng nội bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, cụ thể như:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm và đôn đốc thực hiện. Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm, đề xuất các giải pháp thực hiện.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật, nghiệm thu nội bộ chất lượng, tiến độ thi công công trình.

+ Lập biện pháp tiến độ thi công tổng thể.

+ Lập hồ sơ dự thầu, phụ trách công tác đấu thầu các công trình.

+ Lập và kiểm tra dự toán công trình, hạng mục công trình.

+ Lập bản tính khoán, hợp đồng và thanh lý hợp đồng kinh tế nội bộ, hợp đồng A-B.

+ Thực hiện việc tạm ứng thanh- quyết toán của các công trình, các hợp đồng kinh tế.

+ Tổng hợp khối lượng - sản lượng - tiền lương hàng tháng, lập báo cáo định kỳ tháng, quý, năm theo yêu cầu của Tổng công ty.

+ Thực hiện công tác quản lý chất lượng, hệ thống ISO của Ban phụ trách và kế hoạch thi công tại các công trường.

5. Các Đội thi công trực thuộc xí nghiệp:

     - 3 Đội xây lắp (2 đội chuyên thi công nhà cao tầng, 1 đội chuyên thi công nhà thấp tầng và nhà công nghiệp)

D. Ngành, nghề kinh doanh:

- Nhận thầu thi công, xử lý nền móng công trình và xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng bao gồm: San nền, làm đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện.

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, nhà ở.

- Kinh doanh vật liệu, trang thiết bị nội ngoại thất ngành xây dựng.

- Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá.

- Khai thác và kinh doanh cát xây dựng (bao gồm bãi cát, cát hút - chỉ được kinh doanh khi cơ quan có thẩm quyền cho phép).

 

E. Kinh nghiệm, năng lực của đơn vị:

           Là một đơn vị luôn đứng trong top đầu các Xí nghiệp trực thuộc có nhiều kinh nghiệm trong quản lý thi công và tài chính của Tổng công ty. Thế mạnh của Xí nghiệp là thi công nhà cao tầng chất lượng cao và nhà biệt thự.

*Công tác quản lý chất lượng

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn đồng đều và đạt theo tiêu chuẩn XN XD số 2 thực hiện giám sát chất lượng theo bộ tiêu chuẩn quản lý riêng biệt

Tất cả mọi cán bộ trong từng khâu sản xuất từ CNCT đến từng CB KT, bảo vệ, thủ kho hay kế toán đều phải chịu sự giám sát chất lượng của các bộ phận kiểm tra. Mọi nhân viên của XN có 1 tiêu chí công việc riêng, tiêu chí thay đổi dựa theo từng thời điểm, từng nhiệm vụ được giao. Tiêu chí được kiểm tra đánh giá hàng tuần. Kết quả đánh giá là cơ sở tính lương và đánh giá chất lượng cán bộ. Từ đó đơn vị sẽ có những điều động nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc và năng lực từng nhân viên.

Mục tiêu: An toàn, Chất lượng, Tiến độ, Hiệu quả là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hành động của Bộ máy Xí nghiệp.

Nhờ có hệ thống quản lý mà các công trình của Xí nghiệp luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng luôn được chủ đầu tư đánh giá cao.

*Công tác hồ sơ: XN luôn theo đúng thực tế thi công, thực hiện đúng phương châm mỗi hồ sơ thanh toán là một hồ sơ quyết toán. Vì vậy, các công trình sau khi thi công xong đều hoàn thành quyết toán nhanh gọn.

* Các dự án đã thực hiện: Với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực xây dựng các công trình nhà cao tầng, công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xử lý kỹ thuật cho các công trình có yêu cầu kết cấu phức tạp. Các công trình đã được thi công, trong những năm gần đây:

 

Các công trình đã được thi công, trong những năm gần đây:

 

 

 

+ Công trình : Trường THCS Kim Giang, Quận Thanh Xuân (Giai đoạn 2)

  

image002

 

image004

 

 image006

 

image008

 

image010

 

image012

 

image014

 

image016

 

+ Công trình : Biệt thự BT05- Khu đô thị Nam Thăng Long CIPUTRA-Hà Nội

 

image018

 

image020

 

image022

 

image024

 

image026

 

image028

 

+ Công trình : Chung cư C1 Thành Công – Ba Đình – Hà Nội

 

image030

 

image032

 

image034

 

+ Công trình : Chung cư cao tầng CT21- Khu đô thị Nam Thăng Long CIPUTRA-Hà Nội.

 

 

  XN2 1

 

 XN2 2

+ Công trình : Chung cư cao cấp CT1E- Khu đô thị Nam Thăng Long CIPUTRA-Hà Nội

 

 

XN2 3

 

XN2 4

 

+ Công trình : Trung Yên Plaza.

 

XN2 5

 

+ Công trình : Tổ hợp Chung cư cao tầng và dịch vụ NO4 (UDIC COMPLEX)

 

 

XN2 6

 

XN2 7

 

+Công trình : Chung cư cao cấp CT1A- Khu đô thị Nam Thăng Long CIPUTRA-Hà Nội.

 

XN2 8

 

XN2 9

 

+Công Trình : Golden Palace Mễ Trì.

 

XN2 10

 

 XN2 11

 

+ Công Trình : Golden Palace - C3 Lê Văn Lương

 

XN2 12

 

+ Nhà chung cư Eco Green, Số 1 Giáp Nhị

 

XN2 13

 

+ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ

 

XN2 14

 

+ Biệt thự Lô G9,10, C2, C5c, C7, Lô T, Lô K – Nam Thăng Long.

 

XN2 15

 

XN2 16

 

XN2 17

 

XN2 18

 

XN2 19

 

XN2 20

 

XN2 21

 

+ Công trình Biệt thự Quốc Oai  : Shophouse-Sunny-Garden City

 

XN2 22

 

XN2 23

 

+ Nhà xưởng Bắc Giang

 

XN2 24

 

XN2 25

 

+ Nhà ga T2 Nội Bài 

 

XN2 26

 

XN2 27

 

                                                                                      

                             

     1. Năng lực nhân sự:

 

Xí nghiệp có đội ngũ kỹ sư trẻ và công nhân kỹ thuật có chất lượng chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu tại các Trường thuộc lĩnh vực xây dựng.

Xí nghiệp luôn chú trọng tới công tác đào tạo, trau dồi kiến thức cho CBCNV trong Xí nghiệp, nên hàng năm Xí nghiệp luôn có kế hoạch cử người đi bồi dưỡng nghiệp vụ và bổ sung thêm các nghiệp vụ mới.

2. Năng lực thiết bị:

Trong công tác thi công nhà cao tầng, tầng hầm thì thiết bị, máy móc là một yếu tố rất quan trong. Vì vậy, Xí nghiệp luôn cử các cán bộ nghiên cứu, tìm tòi công nghệ mới để đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ. Xí nghiệp đã đầu tư trang bị cốp pha nhôm, cẩu tháp và vận thăng lồng thế hệ mới luôn sẵn sàng phục vụ hoạt động cho công trình.

Việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị luôn được Xí nghiệp quan tâm. Xí nghiệp có một đội ngũ thợ cơ khí, lái máy hùng hậu, lành nghề thường xuyên gia công các thiết bị, sửa chữa máy móc khi gặp sự cố.

Hiện Xí nghiệp có nhiều thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển phục vụ thi công như: xe hi no, xe kia, …

G. Lời kết

Luôn luôn phát huy các thành tích đã đạt được, CBCNV của Xí nghiệp Xây dựng số 2 không ngừng đổi mới tư duy, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao kiến thức và đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, trang thiết bị thi công nhằm tạo dựng thương hiệu trong Tổng Công ty nói riêng và thị trường xây dựng nói chung.

Xí nghiệp Xây dựng số 2 luôn nghiệm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Tổng Công ty và tôn trọng ý kiến của khách hàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới mọi công trình đều đạt kỹ- mỹ thuật và tiến độ của Chủ đầu yêu cầu.


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê